Vladimir Marinkov, Advokat/Managing Partner

Rođen u Beogradu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju, da bi 1998. godine upisao Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
Po završetku studija i pripravničkog staža, adv. Marinkov se osamostaljuje i nastavlja pedesetogodišnju tradiciju advokatske kancelarije Veljka Guberine, uz njega kao stručnog savetnika.
Kako su potrebe posla zahtevale, adv. Marinkov je proširio kancelariju mladim i izuzetno stručnim saradnicima uz čiju pomoć je u mogućnosti da pruži klijentima celokupan spektar advokatskih usluga, kako fizičkim, tako i pravnim licima.
Tokom dosadašnje karijere bio je angažovan na većem broju zapaženih predmeta koji su bili u žiži interesovanja javnosti.
Od specijalnosti advokata Marinkova, pored zastupanja u predmetima ”klasičnog kriminaliteta” mogu se izdvojiti: zastupanje stranaka u oblasti viskotehnološkog kriminala, porodičnog prava i prava deteta, a posebno i zastupanje i pravni konsalting pravnih lica.

Posebna oblast interesovanja i širokog profesionalnog delovanja je zaštita ljudskih prava, gde se izdvaja rad Vladimira Marinkova na slobodi izražavanja i pravu privatnosti sa obuhvaćenim pravom na zaštitu podataka o ličnosti.
Pored svega toga, adv. Marinkov je uz vođenje kancelarije nastavio sa svojim profesionalnim usavršavanjem, a deo vremena je posvetio i obučavanju drugih, kako svojih kolega tako i javnosti. Aktivno je angažovan na obukama advokatskih pripravnika i kolega advokata, kao stalni predavač na Advokatskoj Akademiji Advokatske komore Srbije. Advokat Marinkov je rado pozivan i čest predavač na pravnim fakultetima, te na postdiplomskim studijama Fakulteta za bezbednost, gde je predavač i na kratkom programu studija pod nazivom “Obuka menadžera za zaštitu podataka o ličnosti (DPO). Drži i predavanja na više pravnih tema po pozivu.
Vladimir Marinkov je nacionalni ekspert i sertifikovani trener Saveta Evrope za oblast člana 10 Evropske konvencije (Sloboda izražavanja), kao i sertifikovani trener na HELP platformi Saveta Evrope.

Član je stalne radne grupe Advokatske komore Srbije za izmene krivičnog zakondavstva.

Eskpert je OEBS-a za zaštitu prava žrtava u krivičnom postupku.

Preuzimanjem kancelarije Veljka Guberine adv. Vladimir Marinkov je nastavio advokatsku porodičnu tradiciju i preuzeo visoke standarde u radu kancelarije.

Govori engleski i francuski jezik. Služi se ruskim jezikom.

- Veljko Guberina